WORKSHOP GM01&GM03 @RACHABHURA

MAKE A POWER INTRO THE TARGET BY GM01&GM03 @RACHABHURA

ท่าน GM01&GM03 ได้ร่วมกันจัด Workshop วันที่ 3-4 ตุลาคม 2565 ที่จังหวัดราชบุรี

โดยมีเหล่า HM-SM-GM ได้เข้าร่วมงาน หลักการจัดงานมีดังนี้

•เพื่อทบทวนเป้าหมายหลัก ตั้งแต่ต้นปี ที่ผ่านมา (คิด วิเคราะห์แยกแยะปัญหา)

•ต้องการสร้าง สายสัมพันธ์อันดีงาม ภายในกลุ่ม HM, SM, GM

•สร้างความเป็นเอกภาพ ในการจัดกิจกรรมกลุ่ม

•เพื่อพัฒนาระดับบริหารทีม Health Manager (HM)

•เพื่อสร้างวัฒนธรรม องค์กรการส่งต่อ ในตำแหน่ง ( Promote)

•เป็นตัวอย่างที่ดี ในการสร้างคุณค่า, เสียสละ, ต้นแบบของการลงทุน

•เพื่อเตรียมสู่การเติบโต แบบยั่งยืน ในไตรมาสสุดท้าย ของปี

        !เพื่อคุณ เพื่อครอบครัวเพื่อทีมเพื่ออนาคต

ข่าวเพิ่มเติม