Hướng dẫn điền đơn hàng và key-in trên hệ thống ETrust

Bộ tài liệu cung cấp đầy đủ các hướng dẫn cho đội ngũ HP về việc sử dụng đơn hàng giấy và cách sử dụng hệ thống Etrust để key-in đơn hàng.

Anh/chị có thể xem trực tiếp hướng dẫn hoặc click vào link sau để lật/giở hướng dẫn online:

Hướng dẫn điền đơn hàng & Key-in trên hệ thống Etrust (fliphtml5.com)

Tin tức khác